Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Na Konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wygłoszenia referatów w następujących sekcjach tematycznych*:
• Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka,
• Metafizyka i ontologia,
• Etyka, aksjologia,
• Filozofia medycyny, bioetyka,
• Filozofia polityki, filozofia prawa,
• Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych,
• Filozofia religii,
• Filozofia kultury, estetyka, antropologia.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-episteme.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 20 maja 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „XI EPISTEME, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 minut.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-episteme.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

* Wyboru sekcji tematycznej należy dokonać podczas rejestracji tematu wystąpienia. Więcej informacji w zakładce Rejestracja.

Facebook